پایگاه اطلاع رسانی فانوس | عکسی که گرفتن آن 62 روز طول کشید!

عکسی که گرفتن آن 62 روز طول کشید!

سرویس چند رسانه ای - عکاسها با ١٦ دوربین ٦٢ روز منتظر بودند تا از این صحنه عکس بگیرند.

لینک سریع

#

تبلیغات